ACG : Auckland : North Island : New Zealand

รายชื่อโรงเรียนไฮสคูล > ACG

ทุนการศึกษา ส่วนลด สูงสุด 30% ระยะเวลาสูงสุด 3 ปีการศึกษา

ทุนการศึกษา ระดับ ประถม มัธยม ไฮสคูล ของ ACG New Zealand
ชื่อ ACG Strathallan ACG Sunderland
ที่ตั้ง
35 กม.ทางใต้ของตัวเมือง
โอ๊คแลนด์
15 กม.ทางตะวันตกของตัวเมือง
โอ๊คแลนด์
ทุนการศึกษา
ส่วนลด 20% ของค่าเล่าเรียน
ส่วนลด 30% ของค่าเล่าเรียน
ที่พัก
โฮมสเตย์
โฮมสเตย์
ปีการศึกษาของผู้รับทุน
Years 1 ถึง 13
Years 1 ถึง 12
ระยะเวลาของทุน
1 ปีการศึกษา
3 ปีการศึกษา
ค่าเรียนปกติ Years 1 ถึง 6
NZ$18,000 / 452,340 บาท
NZ$17,500 / 437,500 บาท
ค่าเรียนหลังจากได้ทุน Years 1 ถึง 6
NZ$14,400 / 361,880 บาท
NZ$12,250 / 306,250 บาท
ค่าเรียนปกติ Years 7 ถึง 13
NZ$21,800 / 547,930 บาท
NZ$20,000 / 500,000 บาท
ค่าเรียนหลังจากได้ทุน Years 7 ถึง 13
NZ$17,400 / 437,310 บาท
NZ$14,000 / 350,000 บาท
เงื่อนไขในการขอทุน

* ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนใหม่
เท่านั้น

* ทุนการศึกษานี้ไม่สามารถใช้
กับเรียนอื่นในเครือ ACG ได้

* ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิและพื้น
ฐานการศึกษาตรงตามที่ ACG
Strathallan กำหนด

* ผู้ผ่านการพิจารณาไม่จำเป็น
ต้องสอบสัมภาษณ์

* ผู้สมัครจะต้องชำระค่าเล่า
เรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
เต็มจำนวนสำหรับระยะเวลา
12 เดือนหลังจากได้รับการ
ตอบรับ เพื่อสามารถสมัคร
วีซ่านักเรียนได้ตลอดปี

* ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนใหม่
เท่านั้น

* ทุนการศึกษานี้ไม่สามารถใช้
กับเรียนอื่นในเครือ ACG ได้

*ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียน
และความสามารถทางภาษา
ตามที่ ACG Sunderland กำหนด

* ผู้ผ่านการพิจารณาจะต้องสอบ
สัมภาษณ์โดยตรงที่โรงเรียน
ทางโทรศัพท์หรือทาง Skype

* ผู้สมัครจะต้องชำระค่าเล่าเรียน
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เต็ม
จำนวนสำหรับระยะเวลาอย่าง
น้อย 12 เดือนหลังจากได้รับ
การตอบรับ เพื่อสามารถสมัคร
วีซ่านักเรียนได้ตลอดปี

หากนักเรียนอายุต่ำกว่า 12 ปีหรือสมัครเรียนต่ำกว่าชั้น Year 7 นักเรียนจะต้องมีผู้ปกครองมาอยู่ด้วยตลอดเวลาที่เรียนอยู่ในนิวซีแลนด์ค่ะ

 

ACG เปิดสอนในระดับอนุบาลจนถึง เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย และ AUT มหาวิทยาลัยเอยูที เปิดสอนภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี โท และเอก จากโอ๊คแลนด์

ACG, Academic Colleges Group: เอซีจี เป็น โรงเรียนมัธยม ที่ นิวซีแลนด์ ประเภทเอกชน เปิดสอนทั้งในระดับประถมและมัธยมศึกษา มีโรงเรียนในเครือ ได้แก่

  • ACG Parnell College
  • ACG Strathallan
  • ACG Senior College

ACG Parnell College ตั้งอยู่ที่ Parnell ซึ่งเป็นแหล่งสังสรรค์ยอดนิยมของชาวเมืองโอ๊คแลนด์ ACG Parnell College รับนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถม 1 ถึง 6 (Years 1 to 6) และชั้นมัธยมต้นจนถึงมัธยมปลาย (ม.1 ถึง ม.7 หรือ Years 7 ถึง 13) โรงเรียนใช้ระบบการสอนแนวใหม่เพื่อเตรียมพร้อมความเป็นเลิศแก่นักเรียนที่ ต้องการเรียนต่อระดับมัธยมปลายในหลากหลายสาขาวิชา หลักสูตรการสอนเน้นความถนัดทางภาษาและคณิตศาสตร์

ACG Strathallan เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ ACG Strathallan ประกอบด้วย
โรงเรียนอนุบาล ACG Strathallan (นักเรียนอายุ 2 ถึง 5 ปี)
โรงเรียนประถมศึกษา ACG Strathallan (ป.1 ถึง ป.6; อายุ 5 ถึง 10 ปี)
โรงเรียนมัธยมศึกษา ACG Strathallan (ม.1 ถึง ม.7; อายุ 11 ปีขึ้นไป)

ACG Sunderland  ตั้งอยู่ที่ Henderson ทางตอนใต้ของเมืองโอ๊คแลนด์ รับนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถม 1 ถึง 6 (Years 1 to 6) และชั้นมัธยมต้นจนถึงมัธยมปลาย (ม.1 ถึง ม.7 หรือ Years 7 ถึง 13)

ACG Senior College ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ รับสมัครนักเรียนชั้น ม.5 ถึง ม.7 (Years 11 ถึง 13) ที่ มีอายุ 15 ปีขึ้นไป นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2538 โรงเรียนได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในโรงเรียนมัธยมปลายชั้นนำ ของประเทศ นิวซีแลนด์ ใช้ระบบการสอน แนวใหม่เพื่อเตรียมพร้อมความเป็นเลิศ ในการเรียนต่อ มหาวิทยาลัย นักเรียนแต่ละคนมีติวเตอร์ส่วนตัว ซึ่งจะคอยดูแลพัฒนาการการศึกษาและให้คำปรึกษาแก่นักเรียนของตน โดยเฉพาะ โรงเรียนดูแลนักเรียนเสมือนเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว แต่ก็ให้การเอาใจใส่ดูแลนักเรียนที่อายุน้อยกว่าเพื่อเตรียมพร้อมความสำเร็จ ต่อการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยด้วย

ข้อมูลโรงเรียน: ACG, Academic Colleges Group

ชื่อ ACG, Academic Colleges Group
ที่ตั้ง
Auckland, Northland
ประเภท
โรงเรียนไฮสคูล สหศึกษา (ชาย-หญิง) เอกชน
ที่พัก
โฮมสเตย์
นักเรียน
Year 1-13
จำนวนนักเรียน
ประมาณ 2,000 คน
การเดินทาง
เดินทางโดยเครื่องบินจากเมืองไทยมาถึงเมืองโอ๊คแลนด์ แล้วจะมีเจ้าหน้าที่จากโรงเรียน ACG มารับที่สนามบิน
ค่าเล่าเรียน
: ACG Parnell NZ$17,200-21,200 * (ปี 2012)
: ACG Strathallan NZ$17,200-20,800 * (ปี 2012)
: ACG Sunderland NZ$16,900-19,400 * (ปี 2012)
: ACG Senior NZ$24,000 * (ปี 2012)
ค่าที่พัก
: NZ$ 250-300* ต่ออาทิตย์ (ปี 2012)
เวบไซต์
www.acgedu.com (ACG, Academic Colleges Group)

*อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ NZ$1 = THB24 ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะเป็นผู้เรียกเก็บ หลังจากทำการสมัครแล้ว

ACG - Academic Colleges Group

Academic Colleges Group (ACG) is a leading independent provider of educational services. ACG opened its first school in 1995 with a new concept in education - one that would make a difference to people who wanted to advance their lives and their futures. Today, ACG comprises ten schools in three countries and is New Zealand's only multi-national group of schools.

There is a total of 5,000 local and international students from approximately 40 different countries enrolled in ACG programmes.

NEW ZEALAND PRIMARY, MIDDLE AND SENIOR SCHOOL PROGRAMMES
All ACG Schools offer the University of Cambridge International Examinations: IGCSE, AS and A-Levels. These qualifications are internationally recognised and accepted by respected universities worldwide.

ACG Parnell College: Primary > School > College
ACG Parnell College is located in Parnell, an inner-city area of Auckland. The stunning purpose-built campus lies next to the Domain, Auckland’s largest park. The premises include a wide range of specialist facilities, including a gymnasium, a large library and cafeteria, sophisticated art, technology and computer rooms, drama and music rooms and laboratories. The School makes full use of its excellent location with nearby facilities, such as the Parnell Tennis Club and Newmarket Olympic Swimming Pools. A wide range of team sports are offered, including basketball, cricket, waterpolo, soccer, netball and tennis. English language support is available to international students.

ACG Senior College: Senior School: Years 11 to 13
ACG Senior College is among New Zealand’s top academic schools. From its beginning in 1995 as New Zealand’s only specialist pre-university centre, the School has become a focus for exceptional educational success. It has consistently ranked as the top co-educational high school in the country. In the two most recent University of Cambridge International Examinations, a total of 17 “Top in the World” and 37 “Top in New Zealand” subject awards were gained. The College is located in the heart of Auckland City, where our students enjoy the vibrancy and energy of city life. The College is located in a historic building adjacent to AUT University and within a short walk to the University of Auckland.

ACG Strathallan: Pre-school > Primary School > College
One of the largest independent school complexes in New Zealand, ACG Strathallan consists of Pre-school (ages 3 months to 5 years), Primary School (Years 1 to 6; ages 5 to 10) and College (Years 7 to 13; ages 11 and over). ACG Strathallan is a top quality educational facility, located on the beautiful Hingaia Peninsula, 30 minutes south of Auckland City. The spacious campus area provides a green and healthy environment with excellent premises, sports facilities and playing fields. The blend of modern, high-tech learning centres and beautiful coastal countryside creates the perfect environment for young people to develop to their full potential. ACG Strathallan School and College offer full English language support to international students.

ACG Sunderland: Primary > School > College
ACG Sunderland is well situated in Auckland’s western suburbs and offers comprehensive education from Years 1 to 13. A spacious and well-equipped campus adjacent to excellent facilities, such as the Westwave Aquatic Centre and The Trusts Stadium.

ENGLISH LANGUAGE TRAINING AND UNIVERSITY PREPARATION

ACG English School: One of New Zealand’s leading language schools, situated in the heart of Auckland City, with a focus on English language preparation for academic study. The school offers year-round courses: Intensive Academic English and Intensive IELTS Preparation. ACG English School students have guaranteed entry to the University of Auckland Certificate in Foundation Studies, the AUT International Foundation Certificate and all ACG high schools. In addition to lessons, tutorials and coaching sessions are available to support learning, while the tutor system ensures that each student is given close individual attention. ACG English School provides specialised support in developing writing skills - essential for success at university

The University of Auckland Certificate in Foundation Studies: The Certificate in Foundation Studies guarantees entry into The University of
Auckland and is accepted by all New Zealand universities. Standard Entry (12 months) and Extended Entry (18 months) start in late January or mid-July, while Fast Track Entry (8/9 months) is available in April and October. The programme offers a choice of subjects, including Accounting, Economics, Calculus, Statistics, Chemistry, Physics, Biology, Design, Photography, Painting and Music. A special programme of IELTS Examination Preparation and Study & Information Skills prepares students for study at university.

AUT International Foundation Certificate: The AUT International Foundation Certificate provides focus in four specialist areas and offers a wide range of subjects, including English, Tertiary Study Skills, Introduction to New Zealand Culture and Society, Accounting, Economics, History, Design, Drawing, Mathematics, Statistics, Chemistry, Biology and Electromechanics. The Foundation Certificate guarantees entry into AUT University and is accepted by all New Zealand universities. There are three starting dates per year in January, May and August. Course length ranges from 8 months (Standard Entry) to 12 or 16 months (Extended Entry), depending on the student’s academic background and level of English. The curriculum includes core training in English and independent
learning skills.

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษ

พบโปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษ ที่นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อังกฤษ อเมริกา ราคาประหยัด สุดคุ้ม จากสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำ มั่นใจได้ถึงคุณภาพ

อ่านต่อ »

เชื่อมั่นได้ถึงคุณภาพ

ไอคิว กรุ๊ปส์ ได้รับการรับรอง เข้าเป็นสมาชิก สมาคมไทยแนะแนว การศึกษานานาชาติ (TIECA)

ไอคิว กรุ๊ปส์ ผ่านการอบรม และ ใบประกาศนียบัตร จาก Education New Zealand
ไอคิว กรุ๊ปส์ ได้รับการแต่งตั้งจาก บริติชเคานซิล ประเทศไทย ให้เป็นตัวแทนการรับสมัคร IELTS อย่างเป็นทางการ
ไอคิว กรุ๊ปส์ ได้จดทะเบียนประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06843