เรียนต่อจีน (Study in China) - เรียนภาษาจีนและมหาวิทยาลัยประเทศจีน

ใน 1 ปี แบ่งออกเป็น 2 เทอมการศึกษา คือ

เทอม เดือน ช่วงเวลารับสมัคร
1
กันยายน - มกราคมปีถัดไป (ฤดูใบไม้ร่วง) ภายใน 30 มิถุนายน ของทุกปี
2
มีนาคม - กรกฎาคม (ฤดูใบไม้ผลิ) ภายใน 30 ธันวาคม ของทุกปี

หลักสูตรการเรียนในประเทศจีน สามารถแบ่งได้เป็น

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ : เนื้อหาการเรียนการสอน หลักสูตรภาษาจีน จะเป็นการฝึกทักษะ ทั้ง 4 ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน

หลักสูตรปริญญาตรี โท และ เอก: ในบางมหาวิทยาลัยจะเปิดสอนทั้งในหลักสูตรภาษาจีน หรือ หลักสูตรภาษาอังกฤษ แต่โดยส่วนมากจะเปิดสอนในหลักสูตรจีน

หลักสูตร ระยะเวลา
(ปี)
หลักสูตร อายุ
(ปี)
ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน+อังกฤษ
ภาษาจีน
1 ปี (2 เทอม)
ไม่จำเป็น ไม่จำเป็น ไม่จำเป็น
18 - 60
ปริญญาตรี
4 ปี
HSK level 4-5 TOEFL (IBT) 79/
IETLS 6.0/
TOEIC 750
HSK level 5 และ
TOEFL (IBT) 70/
IETLS 5.0/
TOEIC 700
18
ปริญญาโท
2.5-3 ปี
HSK level 5-6 TOEFL (IBT) 88 /
IETLS 6.5/
TOEIC 800
 
20-35
ปริญญาเอก
3-4 ปี
HSK level 6 TOEFL (IBT) 88 /
IETLS 6.5/
TOEIC 800
 
26-40

การสมัครเรียน

หลักสูตร หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเรียน
ภาษาจีน - ใบสมัคร พร้อมค่าสมัครเรียน 400-800 หยวน
- รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 5 รูป
- สำเนาพาสปอร์ต
- วุฒิการศึกษา ม.6 และทรานสคริป
ปริญญาตรี - ใบสมัคร พร้อมค่าสมัครเรียน 400-800 หยวน
- รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 5 รูป
- สำเนาพาสปอร์ต
- วุฒิการศึกษา ม.6 และทรานสคริป
ปริญญาโท - ใบสมัคร พร้อมค่าสมัครเรียน 400-800 หยวน
- รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 5 รูป
- สำเนาพาสปอร์ต
- วุฒิการศึกษา ม.6 และทรานสคริป
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี และทรานสคริป
- Personal Statement และ CV
- Research Proposal
- Recommendation Letter จำนวน 2 ฉบับ จากอาจารย์
ปริญญาเอก - ใบสมัคร พร้อมค่าสมัครเรียน 400-800 หยวน
- รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 5 รูป
- สำเนาพาสปอร์ต
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี โท และทรานสคริป
- Personal Statement และ CV
- Research Proposal
- Recommendation Letter จำนวน 2 ฉบับ จากอาจารย์

สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาตรี โท หรือ เอก ที่สอนเป็นภาษาจีน นักเรียนจะต้องมีผลคะแนนภาษาจีนที่เรียกว่า "HSK" ในการสมัครเรียน หากนักเรียนไม่มีผลคะแนนนี้ สามารถลงเรียนภาษาจีน ในมหาวิทยาลัยนั้นๆ อย่างน้อย 2 เทอม (1 ปี) แล้วสอบ "HSK" เพื่อยื่นผลอีกรอบค่ะ

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK

คือการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานสากลสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง จัดโดยสำนักงานเผยแพร่ภาษาจีนระหว่างประเทศ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548

โดยแบ่งการสอบออกเป็นสองส่วน คือ สอบข้อเขียน และ การพูด

การสอบข้อเขียน แบ่งออกเป็น 6 ระดับดังนี้

ระดับที่ 1 สำหรับผู้สอบที่เข้าใจคำศัพท์และประโยคภาษาจีนง่าย ๆ เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 150 คำ
ระดับที่ 2 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 300 คำ
ระดับที่ 3 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องความเป็นอยู่ การศึกษา การทำงาน และท่องเที่ยวในประเทศจีน เป็นต้น เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 600 คำ
ระดับที่ 4 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในหัวข้อที่กว้างขวางขึ้นและ สามารถสื่อสารกับผู้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ได้อย่างคล่องแคล่ว เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 1,200 คำ
ระดับที่ 5 สำหรับผู้สอบที่สามารถอ่านเข้าใจภาษาจีนจากหนังสือพิมพ์และ นิตยสารจีนฟังเข้าใจรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์จีน และสามารถพูดภาษาจีนในที่สาธารณะได้ เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 2,500 คำ
ระดับที่ 6 สำหรับผู้สอบที่สามารถฟังและอ่านข่าวสารภาษาจีนได้อย่างดี สามารถสื่อสารความคิดเห็นของตัวเองด้วยปากเปล่า หรือการเขียนเป็นภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน 5,000 คำขึ้นไป

การสอบพูด แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
ระดับต้น, ระดับกลาง, ระดับสูง
ผู้ที่สมัครสอบข้อเขียนระดับ 4 ขึ้นไปสามารถสมัครสอบพูดได้ การสมัครสอบข้อเขียนและสอบพูด จะต้องสมัครสอบแยกกัน

นักเรียนสามารถสมัครสอบได้ที่
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ
101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 0-2211-6699 0-2212-5314

รายชื่อมหาวิทยาลัยจีนที่น่าสนใจ ** อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 5 บาท ต่อ 1 หยวน

ลำดับ ชื่อมหาวิทยาลัย เมือง หลักสูตร ค่าเล่าเรียน
โดยประมาณ
(RMB¥ หยวน/ปี)
1
Beijing Foreign Studies University
Beijing จีน
อังกฤษ
ภาษาจีน:
ปริญญาตรี:
ปริญญาโท:
2
Beijing Information Science & Technology University
Beijing จีน ภาษาจีน: 16,000
ปริญญาตรี: 20,000
ปริญญาโท: 22,000
3
Beijing University of Civil Engineering and Architecture Beijing จีน
อังกฤษ
ภาษาจีน: 18,000
ปริญญาตรี: 20-27,000
ปริญญาโท: 27-33,000
4
Beijing University of Technology
Beijing จีน ภาษาจีน: 16,600
ปริญญาตรี: 21-23,000
ปริญญาโท: 23-25,000
ปริญญาเอก: 27-30,000
5
Chongqing College of Electronic Engineering
Chongqing จีน ภาษาจีน:
ปริญญาตรี:
6
Chongqing Jiaotong University
Chongqing จีน ภาษาจีน: 12,000
ปริญญาตรี: 15,000
ปริญญาโท: 20,000
ปริญญาเอก: 30,000
7
Chongqing Normal University
Chongqing จีน ภาษาจีน: 12,000
ปริญญาตรี: 15,000
ปริญญาโท: 17-31,200
8
Chongqing Real Estate Vocational College
Chongqing จีน ภาษาจีน:
ดิปโพลม่า: 13-15,000
9
Chongqing University of Arts and Sciences
Chongqing จีน ภาษาจีน: 12,000
ปริญญาตรี: 15-20,000
10
Chongqing University of Posts and Telecommunications
Chongqing จีน ภาษาจีน: 12,000
ปริญญาตรี: 15-20,000
ปริญญาโท: 20-25,000
11
Chongqing University of Science and Technology
Chongqing จีน
อังกฤษ
ภาษาจีน: 12,000
ปริญญาตรี: 15,000
ปริญญาโท: 20,000
12
Chongqing University of Technology
Chongqing จีน ภาษาจีน: 12,000
ปริญญาตรี: 17,000
ปริญญาโท: 20,000
13
Dalian Medical University
Dalian จีน ภาษาจีน: 24,000
ปริญญาตรี: 40,000
14
Guilin Medical University
Guilin จีน ภาษาจีน:
ปริญญาตรี: 16,000
ปริญญาโท: 26,000
15
Harbin Institute of Technology
Harbin จีน
อังกฤษ
ภาษาจีน: 14,600
ปริญญาตรี: 20-26,000
ปริญญาโท: 28-34,000
ปริญญาเอก: 36-42,000
16
Hainan Normal University
Hainan จีน ภาษาจีน: 13,000
ปริญญาตรี: 13,000
ปริญญาโท: 16,000
17
Hebei University of Engineering
Hebei จีน ภาษาจีน: 16,000
ปริญญาตรี: 16,000
ปริญญาโท: 20,000
18
Huaihua University
Hunan จีน ภาษาจีน:
ปริญญาตรี:
ปริญญาโท:
ปริญญาเอก:
19
Leshan Normal University
Leshan จีน ภาษาจีน:
ปริญญาตรี:
ปริญญาโท:
ปริญญาเอก:
20
Nanjing University of Information Science & Technology
Nanjing จีน ภาษาจีน: 15,000
ปริญญาตรี: 16-22,000
ปริญญาโท: 20-26,000
ปริญญาเอก: 24-30,000
21
Nanjing University of Technology
Nanjing จีน ภาษาจีน: 16,000
ปริญญาตรี: 16-20,000
ปริญญาโท: 20-24,000
ปริญญาเอก: 24-28,000
22
Nanjing University of Science and Technology
Nanjing จีน ภาษาจีน:
ปริญญาตรี:
ปริญญาโท:
ปริญญาเอก:
23
Liaoning Medical University
Liaoning จีน ภาษาจีน:
ปริญญาตรี: 18-28,000
24
Liaoning Normal University
Liaoning จีน ภาษาจีน: 15,000
ปริญญาตรี: 18-20,000
ปริญญาโท: 25,000
ปริญญาเอก: 30,000
25
Universityof Science & Technology Liaoning
Liaoning จีน ภาษาจีน: 12,000
ปริญญาตรี: 15-17,000
ปริญญาโท: 17-20,000
26
Shandong University of Science and Technology
Shandong จีน ภาษาจีน: 13,600
ปริญญาตรี: 16-18,000
ปริญญาโท: 20-23,000
ปริญญาเอก: 24-26,000
27
Donghua University
Shanghai จีน
อังกฤษ
ภาษาจีน: 18,400
ปริญญาตรี: 22,000
ปริญญาโท: 26-40,000
ปริญญาเอก: 32-37,000
28
East China Normal University
Shanghai จีน ภาษาจีน: 18,000
ปริญญาตรี: 22-28,000
ปริญญาโท: 25-32,000
29
Shanghai Lixin University of Commerce
Shanghai จีน ภาษาจีน: 17,000
ปริญญาตรี: 18,000
ปริญญาโท: 18,000
30
Shanghai University of Finance and Economics
Shanghai จีน ภาษาจีน: 18,000
ปริญญาตรี: 20,000
31
Tongji University
Shanghai จีน ภาษาจีน:
ปริญญาตรี:
ปริญญาโท:
ปริญญาเอก:
32
Northeastern University
Shenyang จีน ภาษาจีน:
ปริญญาตรี:
ปริญญาโท:
33
Shenyang Institute of Chemical Technology
Shenyang จีน
อังกฤษ
ภาษาจีน: 1-,000
ปริญญาตรี: 18,500
ปริญญาโท: 21,000
34
Shenyang Sport University
Shenyang จีน ภาษาจีน: 10,000
ปริญญาตรี: 13,000
ปริญญาโท: 20,000
35
Shenyang University of Chemical Technology
Shenyang จีน ภาษาจีน:
ปริญญาตรี:
ปริญญาโท:
36
Yancheng Institute of Technology
Yancheng จีน ภาษาจีน: 12,000
ปริญญาตรี: 13,000
37
Yunnan Normal University
Yunnan จีน ภาษาจีน: 13,000
ปริญญาตรี: 13,000
38
Jiangsu University
Zhenjiang จีน ภาษาจีน: 15,000
ปริญญาตรี: 16-22,000
ปริญญาโท: 20-26,000
ปริญญาเอก: 24-30,000
39
Zhejiang University of Science & Technology
Zhenjiang จีน
อังกฤษ
ภาษาจีน: 13,000
ปริญญาตรี: 15-16,000
ปริญญาโท: 25-31,000
40
Zhejiang University of Technology Zhenjiang จีน
อังกฤษ
ภาษาจีน: 14,000
ปริญญาตรี: 16,200
ปริญญาโท: 22,600
ปริญญาเอก: 25,000

*ค่าใช้จ่าย อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางโรงเรียนเป็นผู้เรียกเก็บ โดยค่าใช้จ่ายในตารางด้านบน เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณของค่าเล่าเรียน และค่าที่พักพร้อมอาหาร ไม่รวมค่าใช้จ่ายจิปาถะอื่นๆ

 

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษ

พบโปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษ ที่นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อังกฤษ อเมริกา ราคาประหยัด สุดคุ้ม จากสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำ มั่นใจได้ถึงคุณภาพ

อ่านต่อ »

เชื่อมั่นได้ถึงคุณภาพ

ไอคิว กรุ๊ปส์ ได้รับการรับรอง เข้าเป็นสมาชิก สมาคมไทยแนะแนว การศึกษานานาชาติ (TIECA)

ไอคิว กรุ๊ปส์ ผ่านการอบรม และ ใบประกาศนียบัตร จาก Education New Zealand
ไอคิว กรุ๊ปส์ ได้รับการแต่งตั้งจาก บริติชเคานซิล ประเทศไทย ให้เป็นตัวแทนการรับสมัคร IELTS อย่างเป็นทางการ
ไอคิว กรุ๊ปส์ ได้จดทะเบียนประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06843