วีซ่านิวซีแลนด์, วีซ่าออสเตรเลีย, วีซ่าแคนาดา, วีซ่าอังกฤษ, วีซ่าอเมริกา

รายละเอียด วีซ่า, วีซ่านักเรียน นิวซีแลนด์, แบบฟอร์ม ขอวีซ่า นิวซีแลนด์, การทำวีซ่า นิวซีแลนด์, visa นิวซีแลนด์, สถานทูตนิวซีแลนด์ วีซ่า, แบบฟอร์มวีซ่าท่องเที่ยว นิวซีแลนด์, ข้อมูลทำวีซ่า ท่องเที่ยว, วีซ่า ออสเตรเลีย, วีซ่า แคนาดา, วีซ่าอังกฤษ, วีซ่า ฮอลแลนด์, Netherlands Visa คลิกที่ประเทศเพื่อเลือกดูรายละเอียดวีซ่าของแต่ละประเทศ

รายละเอียดการขอเอกสารอื่นๆ

การขอหนังสือรับรองความประพฤติ (Police Clearance Certificate)

การขอใบขับขี่สากล (International Driver License)

 


วีซ่านิวซีแลนด์ (New Zealand Visa)

วีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์ (New Zealand Student Visa) ฟูลไทม์ ตั้งแต่ 3 เดือนเป็นต้นไป
วีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ (New Zealand Visitor Visa) หรือลงทะเบียนเรียน ไม่เกิน 3 เดือน

วีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์ (New Zealand Student Visa) ฟูลไทม์

 • แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่า (NZIS 1012) พร้อมติดรูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • แบบฟอร์มใบรับรองสถานภาพทางการเงิน - Financial Undertaking for a Student (NZIS 1014)
 • แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ (NZIS 1096) สำหรับนักเรียนที่ประสงค์จะศึกษาระยะเวลามากกว่า 6 เดือน
 • แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ (NZIS 1007) สำหรับนักเรียนที่เคยยื่นผลตรวจร่างกาย แล้วทางสถานทูตต้องการผลละเอียดเพิ่มเติม จากโรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับจากสถานฑูตเท่านั้น คือ
  กรุงเทพฯ: โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, โรงพยาบาลสมิติเวช (สุขมวิท38), โรงพยาบาลบางกอกเนอสซิ่งโฮม(ซอยคอนแวนต์ สีลม)
  เชียงใหม่: สถานบริการสุขภาพพิเศษมหาวิทยาลัยเชียงใหม
  ขอนแก่น: โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ โรงพยาบาลขอนแก่น-ราม
  ในวันที่ไปตรวจร่างกาย ต้องเตรียมรูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป และพาสปอร์ตตัวจริงไปด้วย
 • หนังสือเดินทาง(Passport) พร้อมสำเนา 1 ชุด และหนังสือเดินทางจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 1 เดือน นับจากวันที่คาดว่าจะเรียนจบ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสูติบัตร และสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน อย่างละ 1 ชุด พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล ของนักเรียน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
 • ใบแจ้งผลการเรียน (Academic Transcript) จากโรงเรียน/มหาวิทยาลัย (หากเพิ่งจบการศึกษา หรือจบการศึกษาแล้ว)
 • หนังสือรับรองการทำงาน (หากกำลังทำงานอยู่)
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านทั้งของบิดา และมารดา อย่างละ 1 ชุด พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล ทั้งของบิดา และมารดา พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก(ประจำ, ออมทรัพย์) หน้าแรก พร้อมย้อนหลัง 6 เดือน และหลักฐานทางการเงินอื่นๆ เช่น พันธบัตรรัฐบาล, ตั๋วสัญญาใช้เงิน, สลากออมสิน หรือกรรมธรรม์แบบสะสมทรัพย์
 • จดหมายรับรองสถานภาพการทำงานของผู้ค้ำประกัน ระบุถึงรายได้ต่อปี (รวมโบนัส) ตำแหน่ง และอายุการทำงาน ซึ่งจดหมายนี้จะต้องออกโดยผู้มีอำนาจ หรือฝ่ายบุคคลของบริษัท/ หน่วยงาน/ ห้างร้านเท่านั้น
 • ถ้าหากผู้ค้ำประกันเป็นเจ้าของกิจการ/ บริษัท/ ห้างร้าน จะต้องมีหนังสือรับรองบริษัท ประกอบการพิจารณา
 • เด็กอายุต่ำกว่า 17 ปี เดินทางโดยลำพัง หรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับทางบิดา มารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้เดินทางจากทางบิดา มารดา
 • สำหรับผู้สมัครที่อายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป และประสงค์ที่จะศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลา 2 ปี ขึ้นไป จะต้องยื่นรายงานการสอบประวัติอาชญากรรมที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
  สถานที่ติดต่อ : ศูนย์ออกหนังสือรับรองความประพฤติ ชั้น 1 อาคาร 24 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวัน โทร02-205-2168-9
 • ค่าธรรมเนียมยื่นขอวีซ่า 7,100 บาท (เริ่ม 2 ก.ค.55)

ตั้งแต่วันที่ 11 กมุภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป   ท่านสามารถยื่นใบสมัครขอวีซ่าได้ที่ ศูนย์รับใบสมัครขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ (VAC) กรุงเทพมหานคร
ผู้สมัครที่พำนักอยู่ในกรุงเทพ ประเทศไทย  ท่านสามารถถยื่นใบสมัครขอวีซ่าได้ด้วยตนเอง หรือ ผ่านตัวแทน    ทางศูนย์รับใบสมัครขอวีซ่า ฯ จะจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียม การให้บริการรับ ใบสมัครขอวีซ่าเป็นจำนวนเงิน 800 บาท (US$27.-) ต่อ 1 ใบสมัครขอวีซ่าทุก ๆ ประเภทใน ประเทศไทย  และค่าธรรมเนียมวีซ่าต่างหาก

วีซ่านักเรียนสามารถลงเรียนหลักสูตรแบบฟูลไทม์ได้เท่านั้น และระยะเวลาในการเรียนต้องมากกว่า 12 อาทิตย์ขึ้นไป

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ (New Zealand Visitor Visa) ไม่เกิน 3 เดือน

 • แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่า (NZIS 1017) พร้อมติดรูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • หนังสือเดินทาง(Passport) พร้อมสำเนา 1 ชุด และหนังสือเดินทางจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 1 เดือน นับจากวันที่คาดว่าจะเรียนจบ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสูติบัตร และสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน อย่างละ 1 ชุด พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล ของนักเรียน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
 • ใบแจ้งผลการเรียน (Academic Transcript) จากโรงเรียน/มหาวิทยาลัย (หากเพิ่งจบการศึกษา หรือจบการศึกษาแล้ว)
 • หนังสือรับรองการทำงาน (หากกำลังทำงานอยู่)
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านทั้งของบิดา และมารดา อย่างละ 1 ชุด พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล ทั้งของบิดา และมารดา พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก(ประจำ, ออมทรัพย์) หน้าแรก พร้อมย้อนหลัง 6 เดือน และหลักฐานทางการเงินอื่นๆ เช่น พันธบัตรรัฐบาล, ตั๋วสัญญาใช้เงิน, สลากออมสิน หรือกรรมธรรม์แบบสะสมทรัพย์
 • จดหมายรับรองสถานภาพการทำงานของผู้ค้ำประกัน ระบุถึงรายได้ต่อปี (รวมโบนัส) ตำแหน่ง และอายุการทำงาน ซึ่งจดหมายนี้จะต้องออกโดยผู้มีอำนาจ หรือฝ่ายบุคคลของบริษัท/ หน่วยงาน/ ห้างร้านเท่านั้น
 • ถ้าหากผู้ค้ำประกันเป็นเจ้าของกิจการ/ บริษัท/ ห้างร้าน จะต้องมีหนังสือรับรองบริษัท ประกอบการพิจารณา
 • เด็กอายุต่ำกว่า 17 ปี เดินทางโดยลำพัง หรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับทางบิดา มารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้เดินทางจากทางบิดา มารดา
 • ค่าธรรมเนียมยื่นขอวีซ่าโดยประมาณ (เริ่ม 2 ก.ค.55)
  ค่าธรรมเนียมการเดินทางท่องเที่ยวปกติท่านละ 4,300 บาท
  ค่าธรรมเนียมการเดินทางท่องเที่ยวต่อครอบครัว 4,300 บาทต่อหนึ่งใบสมัคร (พ่อ แม่ และลูกไม่เกิน 4 คน)
  หากผู้โดยสารเดินทางเข้าประเทศพร้อมกันจำนวน 3 คน ขึ้นไปสามารถยื่นขอ Group Visa ต้องแนบใบ Group Visa NZ_Form ด้วย โดยเสียค่าธรรมเนียมท่านละ 2,100 บาท

ตั้งแต่วันที่ 11 กมุภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป   ท่านสามารถยื่นใบสมัครขอวีซ่าได้ที่ ศูนย์รับใบสมัครขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ (VAC) กรุงเทพมหานคร
ผู้สมัครที่พำนักอยู่ในกรุงเทพ ประเทศไทย  ท่านสามารถถยื่นใบสมัครขอวีซ่าได้ด้วยตนเอง หรือ ผ่านตัวแทน    ทางศูนย์รับใบสมัครขอวีซ่า ฯ จะจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียม การให้บริการรับ ใบสมัครขอวีซ่าเป็นจำนวนเงิน 800 บาท (US$27.-) ต่อ 1 ใบสมัครขอวีซ่าทุก ๆ ประเภทใน ประเทศไทย  และค่าธรรมเนียมวีซ่าต่างหาก

วีซ่าท่องเที่ยวสามารถลงเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบฟูลไทม์ และพาร์ทไทม์ได้ แต่ระยะเวลาในการเรียนต้องไม่เกิน 12 อาทิตย์

* ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2553 เอกสารทุกฉบับที่เป็นภาษาไทย ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น *

** ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2554 เอกสารทุกฉบับที่เป็นภาษาไทย ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ นอกจากได้รับการร้องขอจากทางสถานฑูต **

ติดต่อยื่นเอกสารได้ที่
สถานที่ตั้งศูนย์รับใบสมัครขอวีซ่า ฯ
140/41 (19D) ITF Tower  ชั้น 19  ถนนสีลม  บางรัก  กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท์  +66 2 236 7138
อีเมล  ttsbangkoknz@ttsvisas.com เวบไซต์ www.ttsnzvisa.com   
เวลาทำการ :   วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  8:30  ถึง  16:00
เวลาทำการคอลเซ็นเตอร์ : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  8:30  ถึง  16:00

 

วีซ่าออสเตรเลีย (Australia Visa)

วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย (Australia Student Visa) ฟูลไทม์

การสมัครวีซ่านักเรียน สำหรับบุคคลที่ประสงค์จะศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่หลักสูตรระดับ การเรียนภาษาอังกฤษสั้นๆ ระดับประถม และมัธยม จนถึงระดับ วิชาชีพ ฝึกอบรม ระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเข้าเรียนภาคฤดูร้อนซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 4 อาทิตย์ (จะต้องขอเป็น Visitor Visa)

สิ่งสำคัญที่ควรทราบในการยื่นใบสมัครขอวีซ่า
ผู้สมัครจะต้องให้ข้อมูลโดยครบถ้วน รวมกรณีที่ได้มีการยื่นขอวีช่าในอดีต การปิดบังข้อมูลใดๆของท่านอาจมีผลให้ไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย ผู้สมัคร
จะต้องรับทราบถึงความสำคัญของการยื่นใบสมัครขอวีซ่าที่ สมบูรณ์ ชึ่งหมายถึงการให้ข้อมูลต่างๆพร้อมเอกสารที่จะช่วยเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาใบสมัครของท่าน
ผู้สมัครควรยื่นเอกสารให้สมบูรณ์มากที่สุดพร้อมใบสมัคร เพราะเจ้าหน้าที่อาจพิจารณาจากเอกสารที่ยื่นไว้เบื้องต้นเท่านั้น ในกรณีที่ต้องมีการสัมภาษณ์ ผู้สมัครจะ
ได้รับแจ้งถึงวันและเวลาที่จะมีการสัมภาษณ์ภายหลังการพิจารณาในเบื้องต้น

เอกสารอะไรบ้างที่ผู้สมัครควรเตรียม?
ภายหลังการยื่นใบสมัคร ผู้สมัครอาจได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ขอเอกสารเพิ่มเติม หรือ สอบถามข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของท่าน รายการเอกสารที่จำเป็นต่อการ
พิจารณาที่ระบุไว้ต่อไปนี้เป็นเพียงรายการหลักเท่านั้น ผู้สมัครต้องยื่นสำเนาเอกสารที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ยกเว้น สมุดเงินฝากที่จะต้องยื่นตัวจริง ท่านสามารถทำการ
รับรองสำเนาถูกต้องได้ที่สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าของออสเตรเลีย (AVAC) หรือรับรองสำเนาจากที่ว่าการอำเภอ ในกรณีที่เอกสารต้นฉบับไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
จะต้องแนบเอกสารฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย
ท่านสามารถยื่นเอกสารตัวจริง และสำเนาเอกสารที่ชัดเจน 1 ชุด ซึ่งเจ้าหน้าที่จะคืนเอกสารต้นฉบับให้แก่ท่านหลังจากทำการรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

ใบสมัครขอวีซ่าที่ สมบูรณ์ รวมถึง

 • แบบฟอร์ม 157A - กรอกเป็นภาษาอังกฤษ และลงนามโดยผู้สมัคร (รวมบุคคลในครอบครัวที่ได้รวมไว้ใบสมัครที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป )
 • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า (ที่ไม่สามารถขอรับคืนในภายหลังได้) – ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า เป็นเงิน 17,850 บาทและ ค่าบริการ 600 บาทต่อหนังสือเดินทาง 1 เล่ม สามารถชำระเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช๊ค โดยสั่งจ่าย บริษัทวีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด
 • รูปถ่ายขนาดทำหนังสือเดินทาง 1 รูปของผู้สมัครทุกท่านที่ใด้ระบุไว้ในใบสมัคร โดยมีฉากหลังเป็นสีขาว ขนาด 4.5ซ.ม.x3.5ซ.ม.
 • หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) ของผู้สมัครทุกท่าน ซึ่งต้องมีอายุครอบคลุมตลอดระยะเวลาทั้งหมดของ การพำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลีย หรืออย่างน้อยต้องมีอายุใช้การได้อีก 6 เดือน
 • บัตรประชาชนไทย (สำหรับบุคคลสัญชาติไทย) ทะเบียนบ้าน และ/หรือใบสูติบัตรของผู้สมัคร
 • เอกสารราชการยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับสมาชิกครอบครัวทุกคนที่ระบุรวมในใบสมัคร เช่น ทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบ้าน เป็นต้น
 • หนังสือรับรองการทำงาน และสำเนา (ในกรณีที่ทำงานแล้ว)
 • เอกสารแสดงการรับราชการทหาร และ/หรือ รับรองการพ้นจากการรับราชการทหาร ในกรณีที่ได้รับราชการทหารมาก่อน
 • เอกสารตอบรับจากทางสถาบันการศึกษา (Confirmation of Enrolment - COE)
 • สมาชิกในครอบครัวที่มีอายุครบ 5 ปี แต่น้อยกว่า 18 ปี ที่จะติดตามผู้สมัครไปประเทศออสเตรเลียจะต้องยื่นเอกสาร ที่แสดงว่ามีการ ตอบรับการเขัาศึกษาในประเทศออสเตรเลียเช่นกัน (Confirmation of Enrolment – COE)
การตรวจสุขภาพ
 • ผลการตรวจสุขภาพและเอกซ์เรย์ของผู้ขอวีซ่าหลัก และของบุคคลในครอบครัวทุกคนที่ระบุรวมอยู่ในใบสมัคร
  ทางกระทรวงได้มีการใช้ระบบการตรวจและบันทึกผลแบบอีเล็คโทรนิค (E-Health) ซึ่งการตรวจสุขภาพจะทำได้ภายหลังการ ยื่นใบสมัครแล้วเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่
  ผู้ดูแลใบสมัครของท่านจะจัดส่งจดหมายให้ดำเนินการตรวจสุขภาพ (Health Assessment) ทางอีเมล์ (e-mail) แฟกซ์ (fax) หรือทางไปรษณีย์ ระบุรายละเอียดและ
  โค๊ดหมายเลขซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นเมื่อติดต่อทำการตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลและแพทย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อการนำส่งผลการตรวจทางอีเล็คโทรนิค ตรวจดู
  รายนามแพทย์และโรงพยาบาลได้คลิกที่นี่
 • หลักฐานของการจ่ายค่าประกันสุขภาพของนักเรียน (Overseas Student Health Cover - OSHC) ของผู้สมัครและบุคคลในครอบครัวที่ระบุรวมอยู่ในใบสมัคร
 • เอกสารจากสถาบันการศึกษาในออสเตรเลียรับรองการจัดเตรียมสถานที่พำนัก และการดูแลผู้สมัครไว้แล้ว ตลอดระยะเวลาที่ผู้สมัครจะศึกษาอยู่ในประเทศออสเตรเลีย

ข้อกำหนดด้านการเงิน ผู้สมัครยังต้องแสดงหลักฐานว่าท่านมีทุนทรัพย์ส่วนตัวที่เพียงพอเพื่อครอบคลุม

 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย / กลับภูมิลำเนา ของผู้สมัครและสมาชิกในครอบครัว และ
  ค่าเรียน และ ค่าครองชีพ โดยประมาณ
  - 18,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อบุคคล/ต่อปี
  - 6,300 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อปี สำหรับคู่สมรส
  - 3,600 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อปี บวก 8,000 ดอลลาร์ต่อปี เป็นค่าเล่าเรียนบุตรคนแรกที่มีอายุระหว่าง 5-18 ปี
  - 2,700 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อปี บวก 8,000 ดอลลาร์ต่อปี สำหรับค่าเล่าเรียน ในกรณีของเด็กอายุระหว่าง 5-18 ปีสำหรับบุตรคนต่อไป
 • การแสดงหลักฐานด้านการเงินเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายนี้จะเป็นในรูปแบบใดก็ได้ ยกเว้นเงินสด ทรัพย์สินทีไม่สามารถนำมาใช้จ่าย รวมถึงใบหุ้น พันธบัตรรัฐบาล อสังหาริมทรัพย์ การแสดงหลักทรัพย์เพื่อให้พิจารณาจะกระทำได้ในกรณีที่หลักทรัพย์นั้นได้ผันแปร เป็นหลักฐานด้านการเงินในรูปแบบที่ใช้เป็นการวางมัดจำ หรือคํ้าประกันการกู้ยืม ผู้สมัครที่แสดงสมุดเงินฝากธนาคารเป็นหลักฐานการเงินจะต้องยื่นสมุดเงินฝากตัวจริง ซึ่งจะได้รับคืนพร้อมหนังสือเดินทางภายหลัง
 • หลักฐานตามกฎหมายแสดงถึงที่มาของรายได้ของผู้สมัครหรือสปอนเซอร์ เช่น สลิปเงินเดือน งบดุล/ภาษีประจำปีของบริษัท หลักฐานการขายทรัพย์สินที่ถูกต้อง
 • หากท่านได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากผู้อื่น จะต้องแสดงการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร (ไม่ว่าเป็นภาษาอังกฤษ หรือ แปลเป็นภาษาอังกฤษ) พร้อม เอกสารแสดงตน เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (หมายเลขติดต่อ ที่อยู่อาศัย โทรศัพท์) เป็นต้น

ผู้สมัครที่อายุต่ำว่า 18 ปี

เอกสารยินยอมให้เดินทาง

 • เอกสารจากที่ว่าการอำเภอเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุการยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย ที่ไม่ได้เดินทางด้วย หรือ
 • บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฏหมายผู้ปกครองที่มิได้เดินทางพร้อมบุตร ลงนามการยินยอมโดยใช้แบบฟอร์ม 1229 (ใบอนุญาตยินยอมให้บุตรผู้เยาว์เดินทาง)
  โดยลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย
 • ในบางกรณี อาจต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้:
  o ป.ค.14 ซึ่งแจ้งสถานะภาพของผู้ปกครองของผู้สมัครเพื่อการยืนยันสิทธิในการปกครองผู้เยาว์ หรือ
  o หากผู้ปกครองได้ทำการหย่าร้าง ให้แนบสำเนารับรองบันทึกการหย่า ใบหย่า หรือ
  o บันทึกคำสั่งจากศาลแปลี่ยนแปลงสิทธิการปกครอง

หากต้องการอยู่อาศัยกับบิดา/มารดา หรือผู้ได้รับสิทธิปกครองในประเทศออสเตรเลีย จะต้องแสดงเอกสารความสัมพันธ์ หรือการสมัครวีซ่าผู้ปกครองเพื่อดูแลนักเรียน
ตามเวลาที่กำหนดเรียนหรือจนกว่าผู้สมัครจะพ้นจากการเป็นผู้เยาว์ คือมีอายุ 18 ปี ขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาใดจะสิ้นสุดก่อนกัน

ในกรณีนี้จะต้องกรอกแบบฟอร์ม 157N
(Nomination of a Student Guardian) หรือ
ในกรณีที่จะพักอาศัยกับญาติในออสเตรเลียโดยผู้ปกครองได้ยินยอม จะต้องแนบเอกสารทางราชการที่แสดงความสัมพันธ์, หลักฐานว่าญาติ/ผู้ปกครองนี้มีอายุครบ 21
ปีบริบูรณ์ มีใบรับรองการสอบประวัติจากแผนกสันติบาลของกรมตำรวจ และเอกสารที่แสดงว่าได้อยู่ในประเทศออสเตรเลียอย่างถูกต้องตามกฏหมายตลอดระยะเวลาที่
ผู้สมัครจะศึกษาอยู่ในออสเตรเลีย หรือจนกว่าจะพ้นจากการเป็นผู้เยาว์คือมีอายุ 18 ปี ขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาใดจะสิ้นสุดก่อนกัน พร้อมกรอกแบบฟอร์ม 157N
(Nomination of a Student Guardian)

 • ใบรับรองการสอบประวัติของญาติที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียนี้ จะต้องขอจากจากแผนกสันติบาลของกรมตำรวจจากทุกประเทศที่บุคคลนั้นได้พำนักอาศัยอยู่เป็น
  ระยะเวลารวมตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไปในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจาก ฟอร์ม 47P (ใบรับรองการสอบประวัติจากกรมตำรวจ) หรือ
  • เอกสารจากสถาบันการศึกษาในออสเตรเลียรับรองว่ามีการจัดเตรียมสถานที่พำนักและดูแลผู้สมัคร ตลอดระยะเวลาที่ผู้สมัครจะศึกษาอยู่ในประเทศออสเตรเลีย

เอกสารรับรองการศึกษา

 • เอกสารรับรองผลการศึกษาที่ผ่านมา เช่น ประกาศนียบัตร ของหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ การศึกษาระดับมัธยมปลายถึงระดับวิทยาลัย และรายละเอียดของ วิชาการเรียน / Transcripts
 • หลักฐานรับรองการงาน (กรณีที่ได้ทำงานมาก่อน)

ระยะเวลาของการพิจารณาใบสมัคร

การพิจารณาใบสมัครโดยประมาณ จะใช้เวลาพิจารณาประมาณ 10-12 วันทำการ นับจากวันยื่นใบสมัคร การพิจารณาใบสมัครอาจล่าช้าในกรณีที่เอกสารประกอบการ
พิจารณาไม่สมบูรณ์ หรือในกรณีที่ผู้สมัครมีประวัติของการประพฤติมิชอบ หรือการประกอบอาชญากรรม หรือ เอกสารสิทธิการปกครองบุตรผู้เยาว์ไม่ชัดเจน หรือใน
กรณีที่จำต้องตรวจสุขภาพเพิ่มเติม หากการพิจารณาจะต้องใช้เวลานานกว่า 12 วัน ผู้สมัครจะได้รับการแจ้งถึงสาเหตุของการล่าช้า

เป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้บุคคลอื่นติดต่อกับทางสถานทูตแทนในนามของท่าน?

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศออสเตรเลีย เป็นข้อกำหนดให้แผนกวีซ่าไม่สามารถตอบคำถามจากบุคคลที่ไม่ได้รับมอบอำนาจจากผู้สมัครซึ่งรวมถึงผู้
ที่ให้การสนับสนุน ดังนั้นหากท่านต้องการให้บุคคลอื่นๆทำการติดต่อเกี่ยวกับใบสมัครของท่านหรือให้ใด้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่แทน ผู้สมัครจะต้องแจ้งมอบอำนาจ
ไว้ในแบบฟอร์มใบสมัครโดยแจ้งในแบบฟอร์ม 956 (โดยมีลายเซ็นต์ของผู้สมัคร และผู้รับมอมอำนาจ)

วีซ่าในหนังสือเดินทาง
ท่านไม่จำเป็นต้องมีตราประทับวีซ่าในหนังสือเดินทางในการเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย ข้อมูลรวมถึงรายละเอียดของวีซ่าและหมายเลข (visa grant number)
ที่ได้รับการอนุมัติของท่านรวมถึงเงื่อนไขต่างๆของวีซ่า จะระบุไว้ในจดหมายแจ้งอนุมัติวีซ่า ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดของวีซ่าท่านได้ผ่านทางระบบบริการ
ตรวจสอบรายละเอียดของวีซ่า (Visa Entitlement Verification Online - VEVO) ไม่ว่าท่านจะยื่นใบสมัครทางอินเตอร์เน็ต หรือได้สมัครเป็นเอกสารโดยตรง

*** เอกสารทุกฉบับ พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เรียบร้อย ในกรณีที่ต้นฉบับเป็นภาษาไทย***

ติดต่อยื่นเอกสารได้ที่

 • สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย
  ตึกไทยซี ซี ทาวเวอร์ ยูนิต 2 & 3 ชั้น 34 (ตรงข้ามกับ สถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์)
  889 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
  โทร. 02 6723476-79
  วันเปิดทำการ : จันทร์ถึงศุกร์
  เวลายื่นเอกสาร: 08.30 - 15.00 น.
  เวลารับพาสปอร์ต: 15.00-16.30 น.

 

วีซ่าอังกฤษ (UK Visa)

ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ล่วงหน้าไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันที่ท่านต้องการจะเดินทาง สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรขอแนะนำให้ท่านอย่ายืนยันการเดิน ทางจนกว่าท่านจะได้รับวีซ่า

เอกสารทุกฉบับที่ท่านยื่นประกอบคำร้องขอวีซ่า รวมถึงหนังสือเดินทางของท่าน (หน้าที่มีรูปถ่ายของท่าน) ท่านจะต้องยื่นเอกสารต้นฉบับพร้อมกับสำเนาหนึ่งชุด

หากเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ท่านจะต้องยื่นเอกสารฉบับแปลประกอบด้วย เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะมีความยากลำบากในการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าของ ท่านอย่างถูกต้องหากท่านไม่ยื่นเอกสารฉบับแปลประกอบ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความล่าช้าหรือถูกปฏิเสธ เอกสารแปลทุกฉบับจะต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้

 • การรับรองการแปลว่าถูกต้องตรงกับเอกสารต้นฉบับ
 • ลงวันที่แปลเอกสาร
 • ชื่อนามสกุลและลายเซ็นของผู้แปล
 • รายละเอียดที่อยู่การติดต่อของผู้แปล

โปรดเลือกรายละเอียดวีซ่าอังกฤษ

วีซ่านักเรียนอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น ไม่เกิน 6 เดือน(Student Visitor Visa)
วีซ่านักเรียนอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น ตั้งแต่ 6-11 เดือน (Extended Student Visitor Visa)
วีซ่านักเรียนอังกฤษ ระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนเป็นต้นไป (Tier-4 Student Visa)

วีซ่านักเรียนอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น ไม่เกิน 6 เดือน (Student Visitor Visa)

 • แบบฟอร์มVAF 1D หรือ แบบฟอร์มออนไลน์ (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) ของทางเว็บไซด์ www.visa4uk.fco.gov.uk          
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ***พื้นหลังสีขาวเท่านั้น***      
 • หนังสือเดินทาง(Passport) พร้อมสำเนา 1 ชุด และหนังสือเดินทางจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 1 เดือน นับจากวันที่คาดว่าจะเรียนจบ กรณีมีเล่มเก่า ให้นำมาด้วย  พร้อมสำเนา 1 ใบ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) 
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสูติบัตร และสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน อย่างละ 2 ชุด พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล ของนักเรียน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
 • หนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาในประเทศอังกฤษ (CAS) และหลักฐานการชำระเงินค่าเล่าเรียน    
 • ใบแจ้งผลการเรียน (Academic Transcript) จากโรงเรียน/มหาวิทยาลัย (หากเพิ่งจบการศึกษา หรือจบการศึกษาแล้ว) ตัวจริง พร้อมสำเนา  (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) และ/หรือ เอกสารรับรองผลการศึกษาที่ผ่านมา เช่น ประกาศนียบัตร ของหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ
 • หนังสือรับรองการทำงาน ต้องระบุ วันเริ่มงาน ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันออกจากงาน (หากกำลังทำงานอยู่)
 • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน  
 • สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ / Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน / Bank Guaranteed Letter โดยขอได้จากทางธนาคาร ระบุเป็นสกุลเงินอังกฤษ มีเงินอยู่ในบัญชีของผู้ยื่นวีซ่า อย่างน้อย 28 วัน พร้อมสำเนา 1 ชุด (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) 

หลักฐานของผู้สนับสนุนทางการเงิน  

 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สนับสนุนทางการเงิน  อย่างละ 1 ชุด พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล ทั้งของบิดา และมารดา พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
 • จดหมายรับรองสถานภาพการทำงานของผู้สนับสนุนทางการเงิน ระบุถึงรายได้ต่อปี เงินเดือน ตำแหน่ง วันเริ่มงานในหนังสือรับรองการทำงานด้วย ซึ่งจดหมายนี้จะต้องออกโดยผู้มีอำนาจ หรือฝ่ายบุคคลของบริษัท/ หน่วยงาน/ ห้างร้านเท่านั้น
 • ถ้าหากผู้สนับสนุนทางการเงิน เป็นเจ้าของกิจการ/ บริษัท/ ห้างร้าน จะต้องมีหนังสือรับรองบริษัท หรือ หลักฐานการจดทะเบียน (หนังสือรับรองบริษัทจะต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) ประกอบการพิจารณา
 • จดหมายรับรองจากผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินโดยต้องมีลายเซ็นต์ผู้สนับสนุน ยินยอมให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
 • กรณีที่ผู้สนับสนุนไม่ใช่บิดาหรือมารดา ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้สนับสนุนกับนักเรียนมาด้วย
 • ค่าธรรมเนียมยื่นขอวีซ่า Student Visitor Visa 3,900 บาท (6 เม.ย. 55)     

วีซ่านักเรียนอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น ตั้งแต่ 6-11 เดือน (Extended Student Visitor Visa)

 • แบบฟอร์มVAF 1D หรือ แบบฟอร์มออนไลน์ (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) ของทางเว็บไซด์ www.visa4uk.fco.gov.uk           
 • กรณีที่ไปเรียนตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป นักเรียนต้องมีใบรับรองการปลอดเชื้อวัณโรค (TB) จากโรงพยาบาลที่กำหนด การขอใบรับรองนี้สามารถขอได้จาก สำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ตั้งอยู่ที่ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration)
  120  อาคารเกษมกิจ ชั้น 8 ถนนสีลม, บางรัก, กรุงเทพ ฯ 10500
  โทรศัพท์ : 02 – 234 – 7950 – 5    โทรสาร : 02 – 234 – 7956

 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ***พื้นหลังสีขาวเท่านั้น***      
 • หนังสือเดินทาง(Passport) พร้อมสำเนา 1 ชุด และหนังสือเดินทางจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 1 เดือน นับจากวันที่คาดว่าจะเรียนจบ กรณีมีเล่มเก่า ให้นำมาด้วย  พร้อมสำเนา 1 ใบ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) 
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสูติบัตร และสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน อย่างละ 2 ชุด พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล ของนักเรียน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
 • หนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาในประเทศอังกฤษ (CAS) และหลักฐานการชำระเงินค่าเล่าเรียน    
 • ใบแจ้งผลการเรียน (Academic Transcript) จากโรงเรียน/มหาวิทยาลัย (หากเพิ่งจบการศึกษา หรือจบการศึกษาแล้ว) ตัวจริง พร้อมสำเนา  (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)  และ/หรือ เอกสารรับรองผลการศึกษาที่ผ่านมา เช่น ประกาศนียบัตร ของหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ  
 • หนังสือรับรองการทำงาน ต้องระบุ วันเริ่มงาน ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันออกจากงาน (หากกำลังทำงานอยู่)
 • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน  
 • สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ / Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน / Bank Guaranteed Letter โดยขอได้จากทางธนาคาร ระบุเป็นสกุลเงินอังกฤษ มีเงินอยู่ในบัญชีของผู้ยื่นวีซ่า อย่างน้อย 28 วัน พร้อมสำเนา 1 ชุด (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) 

หลักฐานของผู้สนับสนุนทางการเงิน  

 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สนับสนุนทางการเงิน  อย่างละ 1 ชุด พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล ทั้งของบิดา และมารดา พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
 • สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ / Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน / Bank Guaranteed Letter โดยขอได้จากทางธนาคาร ระบุเป็นสกุลเงินอังกฤษ มีเงินอยู่ในบัญชีของผู้ยื่นวีซ่า อย่างน้อย 28 วัน พร้อมสำเนา 1 ชุด (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) 
 • จดหมายรับรองสถานภาพการทำงานของผู้สนับสนุนทางการเงิน ระบุถึงรายได้ต่อปี เงินเดือน ตำแหน่ง วันเริ่มงานในหนังสือรับรองการทำงานด้วย ซึ่งจดหมายนี้จะต้องออกโดยผู้มีอำนาจ หรือฝ่ายบุคคลของบริษัท/ หน่วยงาน/ ห้างร้านเท่านั้น
 • ถ้าหากผู้สนับสนุนทางการเงิน เป็นเจ้าของกิจการ/ บริษัท/ ห้างร้าน จะต้องมีหนังสือรับรองบริษัท หรือ หลักฐานการจดทะเบียน (หนังสือรับรองบริษัทจะต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) ประกอบการพิจารณา
 • จดหมายรับรองจากผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินโดยต้องมีลายเซ็นต์ผู้สนับสนุน ยินยอมให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
 • กรณีที่ผู้สนับสนุนไม่ใช่บิดาหรือมารดา ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้สนับสนุนกับนักเรียนมาด้วย
 • ค่าธรรมเนียมยื่นขอวีซ่า Extended Student Visitor Visa 7,000 บาท (6 เม.ย. 55)   

วีซ่านักเรียนอังกฤษ ระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนเป็นต้นไป (Tier-4 Student Visa)

 • แบบฟอร์ม Appendix 8 (สำหรับ Tier4 General Student)     
 • แบบฟอร์ม VAF9 หรือออนไลน์ (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) ของทางเว็บไซด์ www.visa4uk.fco.gov.uk       
 • ใบรับรองการปลอดเชื้อวัณโรค (TB) จากโรงพยาบาลที่กำหนด การขอใบรับรองนี้สามารถขอได้จาก สำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ตั้งอยู่ที่ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration)
  120  อาคารเกษมกิจ ชั้น 8 ถนนสีลม, บางรัก, กรุงเทพ ฯ 10500
  โทรศัพท์ : 02 – 234 – 7950 – 5    โทรสาร : 02 – 234 – 7956

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อใช้ในการตรวจ
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา 2 ชุด
2. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 2 ชุด
3. รูปถ่ายขนาดที่ใช้ทำหนังสือเดินทาง (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 ใบ
4. ใบรับรองการตั้งครรภ์หรือสมุดฝากครรภ์ สำหรับผู้ตั้งครรภ์
5. ค่าธรรมเนียม 2,600 บาทต่อท่าน (ชำระด้วยเงินสดที่ IOM เมื่อมาลงทะเบียน ก่อนรับการตรวจ)
แล้วนำใบตรวจไปให้ IOM เพื่อออกใบรับรองการปลอดเชื้อวัณโรค (TB)

 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ***พื้นหลังสีขาวเท่านั้น***      
 • หนังสือเดินทาง(Passport) พร้อมสำเนา 1 ชุด และหนังสือเดินทางจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 1 เดือน นับจากวันที่คาดว่าจะเรียนจบ กรณีมีเล่มเก่า ให้นำมาด้วย  พร้อมสำเนา 1 ใบ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) 
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสูติบัตร และสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน อย่างละ 2 ชุด พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล ของนักเรียน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
 • หนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาในประเทศอังกฤษ Confirmation of Acceptance for Studies (CAS) และหลักฐานการชำระเงินค่าเล่าเรียน    
 • มีผลภาษาอังกฤษในระดับ B1 เช่น IELTS 4.0 (สำหรับเรียนภาษาอังกฤษระยะยาว)
 • ใบแจ้งผลการเรียน (Academic Transcript) จากโรงเรียน/มหาวิทยาลัย (หากเพิ่งจบการศึกษา หรือจบการศึกษาแล้ว) ตัวจริง พร้อมสำเนา  (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)  และ/หรือ เอกสารรับรองผลการศึกษาที่ผ่านมา เช่น ประกาศนียบัตร ของหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ  
 • หนังสือรับรองการทำงาน ต้องระบุ วันเริ่มงาน ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันออกจากงาน (หากกำลังทำงานอยู่)
 • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน  
 • สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ / Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน / Bank Guaranteed Letter โดยขอได้จากทางธนาคาร ระบุเป็นสกุลเงินอังกฤษ มีเงินอยู่ในบัญชีของผู้ยื่นวีซ่า อย่างน้อย 28 วัน พร้อมสำเนา 1 ชุด (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) 
 • ค่าธรรมเนียมยื่นขอวีซ่า Student Visa 14,450 บาท (6 เม.ย. 55)  

ท่านต้องนำคำร้องขอวีซ่ามายื่นด้วยตนเองตามวันและเวลาที่นัดหมาย ที่

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่ากรุงเทพ (VFS)
รีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 2, 183 ถนนราชดำริ  ลุมพินี กรุงเทพ 10330
โทร. 02 6723476-79
วันเปิดทำการ : จันทร์ถึงศุกร์
เวลาส่งหนังสือเดินทาง: 08:30-15:00
เวลาการพิจารณาและส่งเอกสาร: 15.00-16.30 น.

 

วีซ่าแคนาดา (Canada Visa)

 

 

 

วีซ่าอเมริกา (USA Visa)

 

 

 

การขอหนังสือรับรองความประพฤติ (Police Clearance Certificate)

 • แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
 • เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง
 • หนังสือเดินทาง
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล ( ถ้ามี )
 • ใบสำคัญการสมรส / หย่า ( ถ้ามี )
 • หลักฐานทางการทหาร ( สด.8 , 9 , 43 ฯ )
 • หนังสือส่งตัวขอตรวจสอบประวัติจากสถานทูต (ถ้ามี)
 • กรณีผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
 • กรณีศึกษาต่อ ต้องมีหนังสือตอบรับจากสถาบันศึกษาต่างประเทศ และคุณวุฒิการศึกษาปัจจุบัน
 • ยื่นใบคำร้องด้วยตนเองพร้อมสำเนาหลักฐานทุกฉบับและรับรองความถูกต้อง
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้ร้องสามารถมารับหนังสือด้วยตนเองหรือชำระค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนเพื่อจัดส่งเอกสาร
 • หากผู้ร้องไม่สามารถมารับหนังสือด้วยตนเองให้ทำหนังสือมอบอำนาจแก่ผู้มารับแทน
 • ระยะเวลาดำเนินการ 7 วันทำการ ยกเว้น ตรวจสอบพบประวัติการกระทำความผิด

ติดต่อขอหนังสือรับรองได้ที่
ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ
ชั้น 1 อาคาร 24 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถ.พระรามที่ 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2205-2168-9

 

 

การขอใบขับขี่สากล (International Driver License)

สำหรับท่านที่จะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศและต้องการขับรถเที่ยวด้วยตัว เอง คุณสามารถทำใบขับขี่สากลก่อนเดินทางไปเที่ยว ได้ที่กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักรได้ค่ะ ซึ่งสามารถติดต่อทำได้ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปติดต่อแทนได้

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อไปทำใบขับขี่สากล
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( พร้อมฉบับจริง )
2. หนังสือเดินทางและ สำเนาหนังสือเดินทาง เล่มที่ใช้ในการเดินทาง ประวัติหน้าที่แก้ไข
3. สำเนาใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล หรือ ตลอดชีพ ( พร้อมฉบับจริง ) ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบก ซึ่งยังไม่หมดอายุ ( พร้อมฉบับจริง )
4. สำเนาหลักฐานการแก้ไขชื่อ- สกุล, ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า
5. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ( รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ) ถ่ายรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือสวมแว่นตาสีเข้ม, ไม่มีภาพวิวหลังรูป
6. ค่าธรรมเนียม 505 บาท

หากไม่สะดวกไปติดต่อเอง สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นไปติดต่อแทนได้ โดยเตรียมเอกสารเพิ่มเติมคือ
1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา ของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ
2. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสดมป์ 10 บาท ซึ่งชำระพร้อมค่าธรรมเนียมได้ที่กรมขนส่ง)

สถานที่ทำใบขับขี่สากล
กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร อาคาร 4 ชั้น 2
อยู่ตรงข้ามกับตลาดนัดจตุจักร (บีทีเอส สถานีหมอชิต หรือรถไฟใต้ดิน สถานีจตุจักร)
เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.00 น.
เบอร์โทรติดต่อ 0-2272-3100

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษ

พบโปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษ ที่นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อังกฤษ อเมริกา ราคาประหยัด สุดคุ้ม จากสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำ มั่นใจได้ถึงคุณภาพ

อ่านต่อ »

เชื่อมั่นได้ถึงคุณภาพ

ไอคิว กรุ๊ปส์ ได้รับการรับรอง เข้าเป็นสมาชิก สมาคมไทยแนะแนว การศึกษานานาชาติ (TIECA)

ไอคิว กรุ๊ปส์ ผ่านการอบรม และ ใบประกาศนียบัตร จาก Education New Zealand
ไอคิว กรุ๊ปส์ ได้รับการแต่งตั้งจาก บริติชเคานซิล ประเทศไทย ให้เป็นตัวแทนการรับสมัคร IELTS อย่างเป็นทางการ
ไอคิว กรุ๊ปส์ ได้จดทะเบียนประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06843