การสมัครสอบ IELTS กับ British Council โดยไอคิว กรุ๊ปส์ (IQ Groups)

IELTS คือ ชื่อย่อของระบบการวัดผลภาษาอังกฤษนานาชาติ ( International English Language Testing System ) ซึ่งเป็นระบบทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก แต่มีความประสงค์ ที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาต่อทั้งในต่างประเทศ และต่างประเทศ โดยมีการวัดผลทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง (Listening) พูด (Speaking) อ่าน (Reading) และ เขียน (Writing)

ไอคิว กรุ๊ปส์ได้รับการแต่งตั้งจาก บริติชเคานซิล ประเทศไทย ให้เป็นตัวแทนการรับสมัคร IELTS อย่างเป็นทางการ น้องๆ ที่ต้องการจะลงทะเบียนสอบ IELTS สามารถดำเนินการสมัครผ่านไอคิว กรุ๊ปส์ได้ค่ะ

ในการลงทะเบียนสอบ IELTS ผู้สมัครต้องใช้หลักฐานดังต่อไปนี้

  • ใบสมัคร IELTS (สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้เลยค่ะ)
  • คู่มือการลงทะเบียนปี 2554 (สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้เลยค่ะ)
  • หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา ที่ยังไม่หมดอายุจนกระทั่งวันสอบ
  • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ ไม่สวมแว่นตา ซึ่งถ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

หมายเหตุ: ผู้พิการสามารถยื่นเรื่องขอจัดสอบเป็นกรณีพิเศษได้กับเจ้าหน้าที่จัดสอบโดยตรง

ค่าทดสอบ

  • ค่าทดสอบ IELTS 6,300 บาท (นับจากการสอบรอบเดือนเมษายน 2554 เป็นต้นไป)
  • ผู้สมัครจะต้องชำระค่าสมัคร ล่วงหน้าก่อนวันสอบและไม่สามารถขอรับค่าธรรมเนียมคืนหรือขอเปลี่ยนเป็นรูป แบบใดๆได้เมื่อได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ถ้าผู้สมัครไม่สามารถมาสอบในวันสอบด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ ผู้สมัครสามารถขอเปลี่ยนวันสอบเป็นวันสอบครั้งถัดไปหรือขอรับค่าธรรมเนียม สอบคืนได้ส่วนหนึ่งโดยผู้สมัครจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดย โรงพยาบาลรัฐบาล และต้องยื่นให้ศูนย์สอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันสอบ
  • ศูนย์สอบจะปิดรับสมัคร 7 วันก่อนวันสอบหรือเมื่อวันสอบในรอบนั้นเต็ม

วันสอบ IELTS ปี 2554

เดือน
กรุงเทพ
กรกฎาคม 9*, 16, 30*
สิงหาคม 13*, 20, 27
กันยายน 3*, 17, 24*
ตุลาคม 8*, 22*, 29
พฤศจิกายน 5*, 17, 19, 26
ธันวาคม 1, 3*, 10*, 17

หมายเหตุ: วันสอบที่เป็นเครื่องหมายดอกจัน (*) จะสามารถสมัครสอบได้ทั้ง General Training (เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลสอบเพื่อยื่นขอวีซ่า หรือทำงาน) และ Academic modules (เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลสอบเพื่อสมัครเรียนต่อ ทั้งในและต่างประเทศ) ตัวอักษรปกติจะสมัครสอบได้เฉพาะ Academic modules เท่านั้น

สถานที่สอบ
โรงเเรมแลนด์ มาร์ค สุขุมวิท กรุงเทพ ชั้น 7 ห้องบอลรูม สามารถเดินทางโดยบีทีเอส มาลงที่สถานี นานา

วิธีชำระเงิน
เงินสด

ลักษณะการสอบ
มีการวัดผลทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง (Listening) พูด (Speaking) อ่าน (Reading) และ เขียน (Writing) โดยในช่วงเช้าจะมีการสอบ ฟัง (Listening) อ่าน (Reading) และ เขียน (Writing) ส่วนช่วงบ่ายจะสอบการพูด (Speaking)

การตรวจผล IELTS
ผู้สอบ IELTS กับบริติช เคานซิลสามารถตรวจผล IELTS ล่วงหน้า ภายหลังการสอบ 13 วัน ได้ที่เวบไซต์ของ British Council หรือมารับผลด้วยตัวเองภายในวันและเวลาที่กำหนด หรือ ทางรอรับผล IELTS ทางไปรษณีย์

ตัวอย่างการคำนวณคะแนนผลรวมในแต่พาร์ท

คำถามที่พบบ่อยในการสอบ IELTS
การเลื่อนสอบ
ผู้สมัครสอบสามารถขอยื่นเรื่องเลื่อนสอบได้14 วันก่อนวันสอบ เอกสารประกอบการยื่นเรื่องคือใบเสร็จตัวจริง ใบคำร้องการเลื่อนสอบที่ กรอกเรียบร้อย และค่าธรรมเนียมในการเลื่อนสอบ 800 บาท โดยผู้สอบศูนย์กรุงเทพฯ สามารถยื่นคำร้องได้ที่บริติช เคานซิล สยาม สแควร์ และที่บริติช เคานซิล เชียงใหม่ สำหรับผู้สอบศูนย์เชียงใหม่

การยกเลิกการสอบ
ผู้สมัครสอบสามารถขอยื่นเรื่องยก เลิกการสอบภายใน 14 วันก่อนวันสอบ เอกสารประกอบการยื่นเรื่องคือใบเสร็จตัวจริง รายละเอียดของบัญชีธนาคารของผู้สอบ (บัญชีออมทรัพย์) ใบคำร้องการยกเลิกการสอบที่ กรอกเรียบร้อย โดยบริติช เคานซิลจะหักค่าธรรมเนียม 1,400 บาทจากค่าธรรมเนียมการสอบ ส่วนที่เหลือบริติช เคานซิลจะโอนเข้าบัญชีผู้สอบโดยตรง ผู้สอบศูนย์กรุงเทพฯ สามารถยื่นคำร้องได้ที่บริติช เคานซิล สยาม สแควร์ สำหรับผู้สอบศูนย์เชียงใหม่ สามารถยื่นเรื่องได้ที่บริติช เคานซิล เชียงใหม่

เปลี่ยนรูปแบบการสอบ
ผู้สมัครสอบสามารถขอยื่นเรื่อง เปลี่ยนรูปแบบการสอบ(การทดสอบมาตรฐานเชิงวิชาการ/ การทดสอบมาตรฐานเชิงฝึกอบรมทั่วไป)ได้ ภายใน14 วันก่อนวันสอบ เอกสารประกอบการยื่นเรื่องคือใบเสร็จตัวจริง ใบคำร้องการเปลี่ยนรูปแบบการสอบที่ กรอกเรียบร้อย และค่าธรรมเนียมในการเลื่อนสอบ 500 บาท ในกรณีที่สอบเต็มในวันสอบที่สมัครตอนแรก บริติช เคานซิลจะเลื่อนผู้สอบไปในวันสอบที่ใกล้เคียงวันเดิมที่สุด ผู้สอบศูนย์กรุงเทพฯ สามารถยื่นคำร้องได้ที่บริติช เคานซิล สยาม สแควร์ สำหรับผู้สอบศูนย์เชียงใหม่ สามารถยื่นเรื่องได้ที่บริติช เคานซิล เชียงใหม่

ขอรายงานผลสอบเพิ่มเติม
ผู้สอบสามารถยื่นคำร้องขอผลสอบเพิ่ม เติม เพื่อให้บริติช เคานซิลส่งผลไปสถานบันการศึกษาหรือองค์กรโดยตรงได้ เอกสารประกอบการยื่นเรื่องคือ ใบคำร้องขอผลสอบเพิ่มเติมที่ กรอกเรียบร้อย และค่าธรรมเนียม 500 บาทต่อ 1 รายงานผลสอบ รวมทั้งค่าส่งกรณีใช้บริการส่งด่วน โดยอัตราค่าส่งขึ้นอยู่กลับปลายทาง ผู้สอบศูนย์กรุงเทพฯ สามารถยื่นคำร้องได้ที่บริติช เคานซิล สยาม สแควร์ สำหรับผู้สอบศูนย์เชียงใหม่ สามารถยื่นเรื่องได้ที่บริติช เคานซิล เชียงใหม่

ตรวจสอบผลคะแนนใหม่
หากผู้สอบไม่พอใจหรือเกิดความสงสัย ในผลสอบ ผู้สอบสามารถยื่นเรื่องขอให้ทำการตรวจข้อสอบใหม่ได้ (ตรวจสอบทั้งหมด หรือเฉพาะทักษะก็ได้) ซึ่งการขอยื่นเรื่องขอให้ทำการตรวจสอบใหม่นั้นต้องทำภายใน 4 สัปดาห์หลังจากวันประกาศผลสอบ เอกสารประกอบการยื่นเรื่องคือ ใบคำร้องขอตรวจสอบผลคะแนนใหม่ที่ กรอกเรียบร้อย และค่าธรรมเนียม 5,100 บาท ซึ่งผู้สอบจะได้รับคืนทั้งหมดหากผลสอบมีการเปลี่ยนแปลง ผู้สอบจะได้รับแจ้งผลสอบที่ได้รับการตรวจใหม่ภายหลังการยื่นเรื่อง 6-8 สัปดาห์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม การสมัครสอบ IELTS กับ British Council, สอบไอเอล, สอบ IELTS, ศูนย์สอบไอเอล, ศูนย์สอบ IELTS
ได้ที่ อีเมล์ info@iqgroups.com โทร 082 777-0099

 

เรียนต่อนิวซีแลนด์ อย่างมั่นใจ เลือกไปกับ IQ GROUPS

เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อ นิวซีแลนด์
เรียนต่อ ออสเตรเลีย
เรียนต่อ เนเธอร์แลนด์

เช็คภูมิอากาศ นิวซีแลนด์

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

รายชื่อสถาบันที่น่าสนใจ

เมืองสำคัญของ นิวซีแลนด์

รายละเอียด วีซ่านิวซีแลนด์